Statut Fundacji
„Strefa Dorastania”

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą STREFA DORASTANIA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Aleksandrę Borzęcką i Kamila Krzosa zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariuszkę Anne Kutnik w Kancelarii Notarialnej Anna Kutnik ul. Chopina 9/5, 20-026 Lublin, w dniu 22.01.2021. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
 2. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.
 3. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
 3. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 4. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

§ 3

 1. Fundację powołano na czas nieokreślony.
 2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
 4. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 5. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 4

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju.
 2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
 3. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych.
 4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
 5. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych, Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykony.wanie określonych zadań lub czynności oraz pozyskiwać wolontariuszy.
 6. Fundacja zatrudniać członków zarządu.

§ 5

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery oraz inne odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

 1. Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego.
 2. Fundacja ma na celu prowadzenie działalność w zakresie:
  1. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz dziecka działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
  2. Propagowanie i promocja sportu oraz aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców.
  3. Tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej lokalnych społeczności oraz ich współdziałania na rzecz prawidłowego rozwoju fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży w oparciu o gry, zabawy podwórkowe oraz pożyteczne formy spędzania wolnego czasu.
  4. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych, stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, prospołecznych, europejskich.
  5. Pomoc dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności pokrzywdzonym w sprawach przemocy domowej.
  6. Propagowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży oraz szerzenie działalności charytatywnej.
  7. Działalność na rzecz wspierania integracji międzypokoleniowej i godnego życia osób starszych.
  8. Szerzenie i wspieranie oświaty, w zakresie m.in.:
   1. prawidłowej edukacji od lat dziecięcych aż do seniora, w tym: edukacji artystycznej, kulturalnej, społecznej,sztuk plastycznych oraz wizualnych,
   2. rozwoju przedsiębiorczości i zarządzania,
   3. rozwoju zasobów ludzkich,
   4. zdrowia i upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,
   5. ochrony środowiska i ekologii,
   6. szerzenia innowacyjności,
   7. rozpowszechniania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego,
   8. kształtowania i rozwoju życia społecznego,
   9. wspierania wielokulturowości,
   10. ochrony życia rodzinnego i profilaktyki społecznej,
   11. dbanie o równość społeczną,
   12. propagowania tolerancji w społeczeństwie.
  9. Przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.
  10. Wyrównywaniu szans edukacyjnych.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie pozaszkolnych form edukacji m.in. warsztatów, szkoleń, kursów, treningów i obozów, w szczególności dla dzieci, młodzieży i ich rodzin (w tym z obszarów wiejskich i rodzin dysfunkcyjnych).
 2. prowadzenie działalności konsultacyjnej, informacyjnej, aktywizującej i doradczej, w szczególności dla młodzieży oraz dzieci;
 3. prowadzenie działań edukacyjnych, wychowawczych skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży;
 4. udzielanie indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej członkom rodzin dysfunkcyjnych;
 5. prowadzenie placówek wsparcia dziennego;
 6. organizowanie szkoleń dla działaczy/ działaczek społecznych i przedstawicieli/ przedstawicielek organizacji pozarządowych’
 7. współprace z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wskazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
 8. pomocy człowiekowi, osobom bezdomnym, bezrobotnym, oczekującym pomocy, a szczególnie dzieciom pokrzywdzonym przez ludzi lub los;
 9. pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie
 10. niezbędnych potrzeb zdrowotnych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w
 11. warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego
 12. usamodzielniania osób i rodzin na poziomie standardów europejskich;
 13. realizowanie programów edukacyjnych;
 14. organizowanie akcji publicznych, konferencji, spotkań, prelekcji, wystaw;
 15. monitorowanie przestrzegania praw i wolności człowieka;
 16. promocję i organizację wolontariatu;
 17. publikowanie materiałów informacyjnych, broszur, poradników;
 18. prowadzenie działalności edukacyjnej;
 19. prowadzenie badań naukowych i społecznych;
 20. wydawanie czasopism, gazet
 21. pozaszkolne formy edukacji
 22. nauka języków obcych;
 23. prowadzenie portali internetowych;
 24. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej szczególności dla dzieci i młodzieży, seniorów;
 25. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego.
 26. Pozostałe działania mające na celu wypracowanie korzyści w realizacji misji Fundacji.

§ 8

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
 2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 150 złotych oraz inne mienie takie jak: środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 10

 1. Dochody fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
  1. dotacji, subwencji, grantów
  2. darowizn, spadków, zapisów
  3. dochodów uzyskanych ze zbiórek publicznych, imprez publicznych, aukcji i kwest
  4. sponsoringu
  5. zysku z lokat w bankach oraz odsetek i depozytów bankowych
  6. dochodów z majątku Fundacji
  7. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym
  8. innych form pozyskiwania funduszy.

Władze Fundacji.

§ 11

 1. Władzami fundacji jest:
  1. Zarząd Fundacji.
 2. Zarząd powoływany jest przez Fundatora na czas nieokreślony.
 3. W skład zarządu wchodzą od dwóch do trzech osób.
 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Zarządu Fundacji.
 5. Fundator może być członkiem zarządu.

§ 12

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. realizacja celów statutowych
  2. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych
  3. sporządzanie planów działania Fundacji
  4. sporządzanie planów budżetu
  5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
  7. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia
  8. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach lub przy wykorzystaniu środków elektronicznych, w formie uchwał lub decyzji.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz kwartał.
 5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu
 6. Do składania oświadczeń woli w tym sprawach majątkowych, upoważniony jest każdy członek zarządu, działając samodzielnie.
 7. TU BRAKUJE PUNKTU
 8. Prezes Zarządu może udzielić innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością Fundacji, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju.
 9. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pełnić funkcje odpłatnie lub nieodpłatnie, mogą równocześnie być pracownikami biura Fundacji, pracującymi na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, zawieranych na czas pełnienia przez nich funkcji.
 10. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym. Sposób Reprezentacji

§ 13

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.

Połączenie z inną fundacją.

§ 14

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Zarząd lub fundator podejmuje połączenia się z inną fundacją.

Likwidacja Fundacji.

§ 15

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego Ministra
 3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd.
 4. W przypadku likwidacji Fundacji, fundusz założycielski oraz środki rzeczowe i finansowe zostaną przeznaczone na cele identyczne lub zbliżone do tych, które realizowała Fundacja. O przeznaczeniu tych środków decyduje Zarząd fundacji.

§ 16

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.